މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

މަންމައިންގެ ދުވަހު މަންމައަށް ދޭނީ ކޮން މެސެޖެއް!

ބަނޑުގައި ގަރުބަގަތީސްސުރެ ވިހަންވަންދެން މައިން އުފުލާ ވޭނާއި، ކޮންމެ ވަގުތަކީ މީހަކަށް ދުލުން ބަޔާންކޮށްދޭން ދަތިވޭނެކެވެ. ވެވޭ އެހާމެ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެކެވެ. މައިންގެ ދަރަޖައަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ މަންމައަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ވިޔަސް މަންމައަށް ހެޔޮކޮން ހިތުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް ދަރިންތޯ މައިންބަފައިންގެ ހައްޤުތައް އަދާކުރަނީ، މިއީ މިއަދު ހުރިހާ އެންމެންވެސް ނަފްސު ހިސާބުކޮށްލަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. މައިންބަފައިން އެވީ ޤުރުބާނީގެ އަގު އަދާކުރެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތްތަކާ މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލަންޖެހެއެވެ. 

މަންމަގެ ފައިތިލަ ދަށުން ސުވަރުގެވެއޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ ފުންމިނަކީ ކިހާބޮޑުއެއްޗެއްކަން ވިސްނާލަންޖެހެއެވެ. މަންމައާމެދު މުހާތަބު ކުރެވޭގޮތާއި، މަންމައާމެދު އަމަލުކުރެވޭ ކުޑަ ކޮންމެ ކަމަކީ އާޙިރަތުގައި ވަރަށްވެސް ބޮޑުކަމެއްކަން ހަނދާންކުރަން ޖެހެއެވެ. ދަރިންނަށްޓަކައި މަންމައިން އަދާކޮށްފައިވާ ޤުރުބާނީއަކީ މިއަދު މަންމައިންގެ ދުވަހުން  އެކަނި ނިންމާލެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ. 

ކޮންމެދުވަހަކީވެސް މަންމައިންގެ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ތިމާގެ މަންމައަށް އިޙްސާސްކޮށްދޭށެވެ. އެހެނީ މައިންނަށް ހެޔޮދުއާކުރުމާއި، ހިނިތުންވުމާއި ލޯތްބާއެކު ވާހަކަދައްކާ، އިޙްތިރާމާއެކު އަޅާލާ، ތިމާ ވިހެއިއްސުރެ މިއަދާހަމައަށް ބޮޑުކުރި ފަދައިން، ތިމާގެ މަންމައަށް އޯގާތެރިކަމާއެކު އަޅާލާށެވެ. މައިންގެ ހައްޤުތަކަކީ، އެކަމެއްގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ދުނިޔެވީ ގޮތުންނާއި، އާޙިރަތުގައިވެސް ޖަޒާދެއްވާނެ އެންމެ މާތް ބޮޑު އަޅުކަމަށް ވީހިނދު، އަޅަމެން އެންމެންނަކީ މައިންބަފައިންނަށް ކިޔަމަންވާ، އޯތެރިބައެއްކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި ތިޔަ ކިޔުންތެރިޔާގެ މަންމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ ކޮން މެސެޖެއް ހެއްޔެވެ؟ 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ