މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ލިޔުންތެރިއެއް

އަންހެނުން ކޮމެޓީން ނިކުމެ ރަސްމާދޫ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ބަންދުކޮށްފި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ނިކުމެ ރ. ރަސްމާދޫ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ބޭސްފިހާރަ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ، އެ އިމާރާތަށް ކުލި ނުދައްކާ 4 އަހަރު ވަންދެން އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަމުން ދާތީއެވެ. 

ރަސްމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތ ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރަކު ފައިނު އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އެ އިމާރާތަކީ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރު އެސްޓީއޯއާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަަށް ނިންމި އިމާރާތެއް ކަމަށެވެ. 
ޢިމާރާތުގައި ހިއްޕާފައިވާ ލިޔުމެއް: ފޮޓޯ- ކިޔުންތެރިއެއް
އޭރު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން 2 އަހަރަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު އެއްބަސްވުން އާކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިކަމާއި އެސްޓީއޯއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން އަބަދުވެސް ބުނަމުންދަނީ ލިޔުމުން އެކަން ހުށަހަޅަން ކަމަށާއި، އެދުނު ގޮތަަށް ލިޔެކިޔުމުން ކުރި މަސައްކަތުންވެސް އެސްޓީއޯގެ އެއްްބާރުލުން މިކަމުގައި ލިބިފައި ނުވާކަމަށްވެސް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެހެންކަމުން، ކައުންސިލާއި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މިއަދު ތަން ބަންދު ކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މަނިކު 1 month ago

ރަސްމާދޫ އެންޓަނާ ފެނޭތެެ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސީމާ 1 month ago

ސަރުކާރުން އެސްޓިއޯއިން ބޭނުންވީމަ ބޭނުން ޚަރަދެއްކޮށްލާ.އެކަމަކު ކުލިދައްކަންވީމަ ނުދެއްކޭ.ސިޔާސީ މީހަކަށް ބޮޑުމުސާރައިގެ މަގާމެއްދޭން ޖުހުނަސް އޯކޭ.ވަގު ސަރުކާރު.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ