މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ވޮއިސް

ބަނދަރު މައްސަލާގައި ކިނޮޅަސް ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފި

ރ. ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް ވެލިވަދެ ނެރު ބެދިފައިވާ މައްސަލާގައި އެރަށު ރައްޔިތުން ނިކުމެ އިހުތިޖާޖު ކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފެށި މި އިހުތިޖާޖުގައި އެރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އިހުތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ މިތިބީ ރަށު ބަންދު ވެފައި ކަމަށާއި މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ފަޅު ބެދުމުގެ ސަބަބުން މުދާ ގެންނަ ބޯޓުފަހަރާއި އަތޮޅު ފެރީ ވެސް އެރަށަށް މިހާރު ކައިރި ނުކުރެވޭކަމަށް އެމީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކިނޮޅަސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިދާޅުވީ، މިއީ، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އިންތިޒާމުކުރި އެއްވުމެއް ކަމަށާއި މި އެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މި ދަތި ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން ކަމަށެވެ.  
ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ނެރުމަތި ބެދިފައި - ފޮޓޯ: ތޯހިރު
ބަނދަރުގެ އަޕްގްރޭޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމަށް ފަހު، މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާން ކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރެވޭގޮތް ވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން މިހާރު ބުނެފައިވަނީ އެމަސައްކަތް އެމްޓިސީސީއާއި ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބުނިފަހުންވެސް އެތައް ދުވަހެއް ވޭތުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ކިނޮޅަހުގައި މިހާރު ހަދާފައިވާ ބަނދަރަކީ ރައީސް މަޢުމޫންގެ ދައުރުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމާފައިވާ ބަނދަރެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

4 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކިނޮޅަހު ށަކީބް 2 weeks ago

ށަކީބު ކިޔާ ސޮރެއް އުޅޭނެ ތިރަށުގަ. އޭނަޔާ ހަވާލުކުރޭ. މީހުނާ ސަރުކާރާއި ގެޅެން ރަނގަޅުވާނެ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހްމަދު 2 weeks ago

ޔޫކޭ ކުދިން އަދިވެސް މަޑީ ތިބޭލެއް. އެވަރު ވެގެން ދިޔައިރު ހަސަންޓޭ ކޮބާބާ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙުދާ 2 weeks ago

ޔޫކޭ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔޫކޭ 2 weeks ago

އަވަސް ޝިފާއަަކަށް އެދެން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ