މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ޕީސީއާރު ނުހަދާ ދަތުރު ކުރެވޭ ލިސްޓުގައި ރ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑު ހަމަވެފައިވާތީ، ކަރަންޓީން ވުމަކާއި ނުލާ ދަތުރު ކުރެވޭ ރަށްރަށުގެ ލިސްޓުގައި ރ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށެއް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަކީ، ރ. މަޑުއްވަރީ، ރ. އިންނަމާދޫ، ރ. އިނގުރައިދޫ، ރ. ކިނޮޅަސް، ރ. އުނގޫފާރު، ރ. އަނގޮޅިތީމު، ރ. ރަސްމާދޫ، ރ. ވާދޫ، ރ. ރަސްގެތީމު، ރ. މީދޫ އަދި ރ. އަލިފުއްޓެވެ. 

ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ޖުމުލަ 15 ރަށް އޮންނައިރު، މި ލިސްޓަށް ނާރާ 4 ރަށެއް އެބައޮތެވެ. 

ޕީސީއާރު ޓެސްޓާއި ނުލާ ދަތުރުކުރެވޭ ލިސްޓަަށް އަރަނީ އެރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ ވެކްސިން ޖެހޭ އުމުރުގެ 95 އިންސައްތަ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖެހުމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

10 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަންމާދު 2 weeks ago

ކިނޮޅަސް ތި ލިސްޓަށް އެރީ ކިހިނެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހަންމަދު 2 weeks ago

ކޮބާ ހުޅުދުއްފާރު. ލިސްޓަކަށް ނާރާ ދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އުސްމާން 2 weeks ago

ޓެސްޓް ނަހަދާވެސް އަރަންވީމާ އެރޭ ތީ އެއްވެސް ބޭނުން ކަމެއްނޫން. ކޮވިޑެއް މިހާރަކު ނެތޭ ދޮންކަލޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހެޔޮއެދޭ 2 weeks ago

އަވަހައް ދައްކަވާށި...އާމީން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަރުކަށި މީހާ 2 weeks ago

ހަރުކަށި ފިކުރު މީހުން ގިނައީ ދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 2 weeks ago

އުޅޭ އެބައިވެސް

ކޮވިޑް ވަގު 2 weeks ago

ފައިނުގެ ކޮވިޑް ކަންތަކުގަ އުޅޭ ބޮޑެތި މީހުން ވެކްސިން ޖެހީވެސް މަޖުބޫރީ ހާލަތު މެދުވެރިވެގެންނޭ ކިޔާތީ އިވޭ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަލާމް 2 weeks ago

ތީ ތެދެއް

ޚާލިދު 2 weeks ago

ރ.އަތޮޅުގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށް މި ލިސްޓްގައި ނުހިމެނެނީ ކީއްވެބާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔޫކޭ 2 weeks ago

ފައިނު މީހުން ވެކްސިނެއް ނުޖަހާދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ