މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ކިނޮޅަހު ބަނދަރުގެ ނެރު ފުންކޮށް އުޅަނދުފަހަރަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ރ. ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުމެވޭ ވަރަށް ނެރު ފުންކޮށްފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނީ، ކިނޮޅަހު ބަނދަރަށް އުޅަނދު ފަހަރަށް ވަދެ ނުކުމެވޭ ވަރަށް ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ކިނޮޅަހު ނެރުމައްޗަށް ފަސް އަރައި، ބަނދަރުން އޮޑިދޯނިފަހަރު ނުކުތުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ.

ކިނޮޅަސް ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިން މަސައްކަތް ނިންމައި ހައްލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެވާޅުމަށް ފުރަތަމަ ހުޅުވާލީ މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ޑިޒައިނަށް އިތުރު ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދުމުން، އެ ބަދަލުތަކާއެކު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުން، ޑައިރެކްޓް އެވޯޑުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ބިޑަށް ހުޅުވާލުމެއް ނެތި އެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ކިނޮޅަހު ބަނދަރު މައްސަލައިގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާވެސް ކޮށްފައެވެ. ރައްޔިތުން ބުނަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެ ރައްޔިތުން ތިބީ ރަށު ބަންދުގައި ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

6 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފޫބާ 1 week ago

ހާދަ ގިނަ ކޮމެންޓެކޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އުމަރު 1 week ago

ކިނޮޅަސް މީހުންނަށް ތި ދިމާވަނީ ވަރަށް ދެރަކޮށް. ހަސަންޓޭ އިސްތިއުފާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޚާލިދު 1 week ago

ޙަސަންޓޭއަށްވެސް ޝުކުރިއްޔާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙުސައިން 1 week ago

ކިހާ ދުވަހެއް ވާނެބާ އަނެއްކާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔޫކޭ 1 week ago

ވީހާ ދުވަހެއް ނުވާނެ

އަލީ 1 week ago

ޔޫކޭ މީހުން ރަށުބަންދުން ފިލައިފި، ޝުކުރިއްޔާ އިބޫ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ