މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ދުވާފަރުގައި ހުޅުވައިފި

ރ.އަތޮޅު ދުވާފަރުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ދުވާފަރުގައި ޤާއިމްކުރި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މިއަދު ދުވާފަރުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެން ޝަމީމް އާއި ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ރަޝީދުއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ދުވާފަރުގައި ޕިޖީ އޮފީހުގެ ގޮއްޕެއް ޤާއިމްކުރީ ފުލުހުންނާއި ކޯޓްތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށްކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް މީގެ ބޭނުމެއްކަމަށާއި އަދި ދުވާފަރު އޮފީހުން ޙިދުމަތްދޭން ފެށުމުން އެ ފުލުހުންނާއި ޕީޖީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރ.އަތޮޅަކީ އެންމެ ގިނައިން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށައެޅޭ އަތޮޅުކަން ފާހަގަކުރަމުން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުށްކުރުމުގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ދުވާފަރުގައި ޤާއިމް ކުރެވުނު އޮފީހަކީ މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމް ކުރެވުނު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ 10 ވަނަ ގޮތްޕެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ