މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަދަދު

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުހުކުމުން ސަލާމަތް ވެއްޖެއެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ގއ. ވޮޑަމުލާ ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެ، ފަހުން އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާކަން އެންގުމުން ވެސް އެ ފައިސާއިން މުއާމަލާތުކޮށް އަސްލު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. 
އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަން އޭސީސީއާ އެކު ހެދި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެ މަނިކުފާނު ޖަމާކުރެއްވީ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތަކުން ހޯއްދެވި ފައިސާއެވެ.

ޔާމީންގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގިނަ ނުކުތާތަކުގައި ނިންމީ ހައި ކޯޓުގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް، ޔާމީނާ ދެކޮޅަށެވެ.

ޔާމީން މިނިވަންވީ އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ހުށަހެޅި ނުކުތާގައި އެ މަނިކުފާނާ އެއްކޮޅަށް ރައުޔު އައުމުންނެވެ.  އަދި އެ ފައިސާ އަކީ ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމާ މެދު ޝައްކު އުފެދުނީ އެ ފައިސާ އެސްއޯއެފްއަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނާ ޗެކު ނަމްބަރުތައް ދިމާނުވާތީއެވެ.

ޔާމީނަށް ޖަމާވި ފައިސާ އަކީ ކުށްކޮށްގެން ހޯދި ފައިސާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން ހުކުމް ކުރިޔަސް، މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ އެއާ ހިލާފަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ