މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެސްޓީއޯ

ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މީދޫގައި އެސްޓީއޯގެ އާ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ރ. މީދޫގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެ ރަށުގައި އެސްޓީއޯގެ އައު ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މީދޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭރު ހުޅުވި ބޭސްފިހާރަ ހުންނަނީ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރޭގައެވެ. 

ނަމަވެސް، އެތަނުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ، އެތަން ބަންދުކޮށް މިހާރުވަނީ އެ ރަށު އަމީނީމަގުން ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ދިމާލުގައި ޖާގަ ތަނަވަސް ބޭސްފިހާރައެއް މާރޗް 12 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވާފައެވެ. 

މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަކީ 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދެމުންދާ މަރުކަޒެކެވެ. އަދި މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވަނީ ސަރުކާރުން ފަށާފައެވެ. 

އެހެންކަމުން، ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެ މަރުކަޒުން ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ދަތިނުވެ ލިބޭނެ އިންތިޒާމު، އަލަށް ހުޅުވުނު ބޭސްފިހާރައިން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސިސް 3 months ago

ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަާހަކަ ނުދައްކަބަލަ ޕްލީޒް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ