މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ދުވާފަރު އަނދިރީގައި، ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ދުވާފަރުގައި ކަރަންޓުނެތި ގިނައިރުތަކެއް ވެފައިވާތީ އެ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު ނުކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދުވާފަރުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، މިއަދުގެ އެކި ވަގުތުތަކުގައި އެރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މިރޭ ވެސް ކަރަންޓި ކެނޑި މިހާރު ގަޑިއެއްހާއިރުވާން ކައިރިވެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު މިހާރުދަނީ އިންޖީނުގޭ ކައިރީ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ދުވާފަރުގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެނީ، މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދާލުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ދުވާފަރު އޮފީސް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތާއި ގުޅާލުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓު ދެވޭނެ ގަޑިއެއް އަދި ވިދާޅުވާން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ބެލެވޭ ގޮތުގައި، މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ބިމު އަޑީގައި އޮތް ކޭބަލަކަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން އަދިވެސް އިތުރަށް ބަލާފަ ނޫނީ ކަރަންޓު ނުދެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދުވާފަރުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވަނީ މިރޭ 11:15 އެހާއިރެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދެންމެބުނީ، އެރަށުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައިވަނީ މައި ކޭބަލަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދާހަމަ: 11 ގަޑިއިރަށްފަހު މިހާރުވަނީ ދުވާފަރަށް ކަރަންޓް ދީފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙުސައިން 2 months ago

އަދިވެސް ކަރަންޓް ނުލިބޭތަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އެނބޫ 2 months ago

ކޮންކަހަލަ ސަރުކާރެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ