މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ވީޑިއޯ ސްކްރީންޝޮޓް

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރ. މީދޫ ހަރުގެތައް މޫދުގައި

ރ. މީދޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެ ރަށުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދާފައިވާ އޮޑި ހަރުގެތަކާއި ހަމައަށް މިހާރު ގިރާލާފައިވާކަމަށް އެ ރަށުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ، މީދޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ އަބަދުވެސް ދިމާވާ މައްސަލައެއް ނަމަވެސް މި ފަހަކަށް އައިސް ހަރުގެތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުން އާދަޔާއި ހިލާފަށް ގިރަމުން ދާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ހަރުގެތަކާއި ހަމައަށް މިހާރު ގިރާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ހަރުގެތަކަކީ ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދައްކައިގެން ހަދާފައިހުންނަ ތަންތަން ކަމަށްވާއިރު، އެ ތަންތަން ގިރާލައިގެން ދާއިރު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި ދިޔުމަކީ ދެރަކަމެއް ކަމަށެވެ. 

މީދޫގައި އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އެކި މަސައްކަތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ހަރުގެތަކަށް ރާޅުޖަހާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށާފައެވެ. އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ހަރުގެ މިހާރު ހުރީ މޫދުގައެވެ. 
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދާލުމަށް މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙަސަން ޝަރީފަށް ގުޅާލުމުން ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަރުގެތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުން ގިރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެކަން ވާނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ލިޔުމުން އެންގި ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މެދުވެރިކޮށް ވެސް މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނައުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ސަރުކާރުން މިކަމަށް އެދެވޭ ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ. 

ސަރުކާރުން ގޮނޑުދޮށްތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަނަމަވެސް، މިހިނގާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް ރ. މީދޫގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހްމަދު 1 month ago

ކައުންސިލަށް ނުވާވަރު ފައިނުންވެސް ކޮށްދީފި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 1 month ago

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ