މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ކޮއްޓެފަރު ރިސޯޓު ބާއެއްގައި ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފި

ރ.އަތޮޅު ބްރެއްނިއާ ކޮއްޓެފަރު ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

އެމްްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ބުނީ އެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ، ރޭ ދަންވަރު 01:12 ހާއިރު ކަމަށާއި، ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ޅ. ނައިފަރު ފަޔަ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަމަނުންނަށް އެ ރިސޯޓަށް ދެވުނީ ރޭ ދަންވަރު 02:46 ހާއިރު ކަމަށާއި އޭރު ރިސޯޓްގެ ފަޔަ ސްކޮޑުން ވަނީ އެ ހާދިސާގެ 90 އިންސައްތަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.  
 
ރޯވެފައިހުރި އަލިފާންގަނޑު އެއްކޮށް ނިއްވާލެވިފައިވަނީ ހަަތަރުގަޑިއިރުން ރޭ ފަތިހު 04:05 ހާއިރުއެވެ. 

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން ބާ ހުންނަ އިމާރާތް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙަސަން 2 months ago

ވ އުފާވި ތިކަހަލަ ތަނެއްގަ ރޯވީމަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ