މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އުސްމާނިއްޔާ ބޮޓު ފައިނު ބަނދަރުގައި --

މުދަލާ މީހުންނާއެކު އުސްމާނިޔާ ބޯޓު ހުއްޓުވައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި މާލެ ދަތުރު ކުރާ ބޯޓެއް ކަމަށްވާ "އުސްމާނިޔާ" ބޯޓު މުދަލާ މީހުންނާއެކު ފައިނު ބަނދަރުގައި ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ބޯޓަކީ ރ. މަޑުއްވަރީ މީހެއްގެ ބޯޓެކެވެ. އަދި ބޯޓުގެ ވެރިމީހާ ބޯޓު ދުއްވަން ކުއްޔަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ވަނީ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ބޯޓު ދުއްވަން ހަވާލުކުރި މީހުންގެ އަތުން ވެރިމީހާއަށް ކުލި ނުލިބޭތާ އެތައް މަހެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، ބޯޓުގެ ވެރިމީހާ ބޭނުންވީ އެ މީހުން އަތުން އަތުލާށެވެ.

ނަމަވެސް ބޯޓު ދުއްވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދަނީ ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ކަމަށާ ކުލި ނުދައްކާ ނޯންނާނެކަމަށެވެ.

މާލެ ދަތުރުކުރުމަށް އިއްޔެ ރ. ފައިނަށް އައިތަނުން ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްބުނާ ފަރާތުން ފައިނަށް އައިސް ވަނީ ބޯޓަށް އަރާ، ދުއްވަން ހަވާލުވެ އުޅޭ މީހުން އަތުން ބޯޓުގެ ތަޅުދަނޑި އަތުލާފައިވާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެހާހިސާބުން އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމުގައި އޭގައިހުރި މުދަލާއި މީހުނާއެކު މިއަދުވެސް ބޯޓު އޮތީ ފައިނު ބަނދަރުގައި ފުރިއަނުދީފައެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފައިނުގައި ފުލުހުން ވެސް ދަނީ ހަރަކާތްތެރި ވަމުންނެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ވިދާޅުވީ، ފައިނު ބަނދަރުގައި އޮތް ބޯޓެއް ފުރިއަނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން އުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިގެން އެ ބޯޓު ކައިރީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭތޯ ކަމަށްވެސް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ ހުއްޓުވި ބޯޓު މިވަގުތާހަމައަަށްވެސް ފުރިއަނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު، އެ ބޯޓުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންވެސް އެބަތިއްބެވެ. އަދި އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ގިނަ މުދާތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

އަދާހަމަ: ދެފަރާތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ބޯޓު މިހާރުވަނީ މާލެ ދަތުރުކުރަން ފުރާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

20%
އުފާވި
40%
ދެރަވި
20%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

17 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޖޭމްސް 1 year ago

8000+ ވިއުސް. ކޮންގްރެޓްސް ފައިނު އޮންލައިން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސްޓެފަން 1 year ago

ދެން ކޮބައިތޯ ބޯޓް ހަދަން ކުރި ހަރަދު،ތިބުނާ މަޑުއްވަރީ މީހާ ކުރިހަރަދެއްނޯން ނާނެ،ވަރައް މަކަރުވެރި މީހެއް މަޑުއްވަރީ މީހާ އަކީ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނޫސްވރިޔާ 1 year ago

ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ހަބަރެއް ލިޔުވެނިކޮށް އެވީ. ހަގީގަތަށް ބެލުމެއް ނޯންނާނެ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝާޙިދު 1 year ago

ކާކުކައިރިން ސާފްކުރަންވީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މަރީ 1 year ago

ކަން ހިނގާފައި އޮތްގޮތަށް އެ އޮތީ. ލޮލް

1 year ago

ލޮލް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މާވަޑި 1 year ago

ތި ބޯޓުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިބުނާ ރ.މަޑުއްވަރީ މީހަކީވެސް ވަރަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ މީހެއް. ކުރިން ކަންނެލި ދޯންޏެއް މާލެ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރީ އިނގުރައިދޫ ފަޅުގައި ބާއްވާގެން އިނގުރައިދޫ ވަޑިން ލައްވަ. މި މަސައްކަތް އިނގުރައިދޫ ވަޑިންލައްވަ ކުރުވީ އިނގުރައިދޫ ކަނބަލަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ ރ.މީދޫ ބޭފުޅެއް. ބޯޓުގެ ވެރިފާތޭ ބުނާ ބޭފުޅާ ވެސް އިނގުރައިދޫ ގައި ހުރެގެން. އެންމެ ފަހުން މީދޫ މީހާއަށް ވެސް ދިނީ ލަނޑު.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޖހ 1 year ago

މާވަޱިއައް ނޭގޭ ވާހަކަ ނުދެކުން މާ ބުދިވެރިވާނެ.

މާވަޑިގެ ކޮއްކޮ 1 year ago

މާވަޑިއާ އެވެ ރ.މީދޫ މީހާ ރ.މަޑުއްވަރީ މީހާއައް ދިން ލަނޑު ކުޑަ ހެއްޔެވެ. ކުލި ނުދައްކާތާވެސް އެތައް މަހެއްވީއޭ

ކެކެ 1 year ago

ހާދަ ލަހަކުން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މުދާ ހުސްކުރާކަށް ނޫން އައީކީ އައީ މާލެ ދާން 1 year ago

ޢުސްމާނު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފާތުން 1 year ago

މި ހަބަރުގަ ދޮގު މުލޫމާތު ހިމެނިފާވާތީވެ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރަން؛ ކޮންމެ މީހަކު ނަމަވެސް އަނެކާގެ އަގު ވެއްޓޭ ޒާތުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ވާނީ ރަނގަޅައް އޮޅުން ފިލުވާ ދެކޮޅު ބަލާފަ؛ މި ހަބަރުގެ ސަބަބުން އާންމު ފަރުދެއްގެ އަގު މިވަނީ ވެއްޓިފަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އުމަރު 1 year ago

މީގައި ދޮގު މައުލޫމާތެއް ނުފެނޭ.. ހީވަނީ ފާތުން ވަކި މީހަކު ދިފާއުކުރަނީހެން.

މަންޖެ 1 year ago

ފާތުން ތިބުނީ ހެޔޮކޮށް ހަމަ އަސްލު ވެސް މި ހަބަރުގަ މި ވަނީ ސީދާ ސައްހަ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން. އަދި އެއްފަހަރު މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްލުން ބުއްދިވެރި. ބޯޓު ވެރިފަރާތުން ބޯޓު ހަވާލު ކޮށްފަވަނީ ރ. މީދޫ މީހަކާ ނަމަވެސް އެ މީހާ ވަނީ ބޯޓު މަކުނުދޫ މީހަކާ ހަވާލު ކޮށްފަ މީދޫ މީހާ ބޯޓުގެ ވެރިމީހާ އަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ރުފިޔާއެއް ނުދޭ. އެހެންވީމާ ބޯޓު ވެރިފަރާތުން ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ..

މީ 1 year ago

މަންޖެ، ތިބުނީ ކަން އޮތްގޮތުގެ ވާހަކަ،

ގަމީހާ 1 year ago

ވެއްޓިއްޖެ އަގެއް އަނބުރާ ނުލިބޭނެ

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ