މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެތް

ފައިނުގައި ދިރާގު ނެޓްވޯކް މައްސަލަ ހައްލުނުވެ ހަފްތާއެއްވަނީ

ރ. ފައިނަށް ދިރާގު ނެޓްވޯކު ލިބުމުގައި މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތާ މިވަނީ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައެވެ.

މީގެ 5 ވަރަކަށް ދުވަސްކުރިން މި މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާއިރު ކޯލްތައް ކުރުމަށާއި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި ވެސްވަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. 

މި މައްސަލަ ހައްލުވާނެގޮތެއް ހޯދުމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދިރާގަށް ތަކުރާރުކޮށް ގުޅުމުންވެސް ބުނެފައިވަނީ ފޯން ރީ ސްޓާޓް ކޮށްލުމަށް ނުވަތަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން ބަލާލުމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ނުދައްކާކަމަށް ވެސް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

މިއީ އާންމުންގެ އެތައް ބައެއްގެ ކޮންމެދުވަހެއްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަމަށްވާއިރު މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްވެގެން ދިޔުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ