މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން 76 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އިނގުރައިދޫގައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން 76 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސަރުކާރު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޖާގައިގެ ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަ އިމާރާތެއްގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ އެ ރަށުގެ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން ހަވާލު ކުރީ ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއެވެ. 

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި ކުރާތާ 540 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން ހެލްތު ސެންޓަރު އަޅައި ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހަފުލާފައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އަބްދުލްހަންނާނެވެ. ޑުޕްލެކްސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު އަސްލަމެވެ.

އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަކީ މިހާރުވެސް 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ދެމުންދާ މަރުކަޒެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ