މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދުވާފަރުގައި އިހުތިހާޖުކުރަނީ

​ދުވާފަރުން ކަރަންޓް ކެނޑި އެތައް އިރެއް، ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖުކުރަނީ

ރ. ދުވާފަރުން ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ކެނޑި ގިނައިރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ރަށުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑު ކުރުމަށް މިއަދު ހެނދުނު 8 އިން ހަވީރު 4 އަށް ކަރަންޓް ކެނޑޭނެކަމަށް އޮތީ އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ނިންމާ ކަރަންޓް ދިންފަހުން ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން މުޅިރަށުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.

އަދި ކަރަންޓް ކެނޑި ގިނަ އިރުތަކެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކުވަނީ ނުކުމެ އިހުތިޖާޖު ކޮށްފައެވެ.

އަދި މިވަގުތާއި ހަމައަށް ވެސް ކަރަންޓް ހުރީ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައިކަމަށް އެ ރަށުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

33%
އުފާވި
33%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
33%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ