މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރައީސް ފައިނު ކައުންސިލާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓުއަޅަން ނިންމިއިރު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ކައުންސިލް

ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓު ފައިނުގައި އަޅަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމެވިއިރު އޭގެކުރިން ފައިނު ކައުންސިލާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރައްވާފައި ނުވާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާކަމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުންކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ދިމުގުރާތީ އަދި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި އުސޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބާރުއަޅާފައިވާއިރު، ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކޮށްފައިވާ ކައުންސިލެއް އޮތްއިރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު ފާސްކޮށްފައިވާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް އޮތްއިރު އަދި ފައިނުގެ އިހުތިސާސްގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ފައިނު ކައުންސިލްކަމަށްވާއިރު މާލީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުމަށާއި އަސާސީ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ބިން ދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ހުރުމާއެކު އެ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްނެތި އެފަދަ ބޮޑު ނިންމުމެއް ނިންމެވުމަކީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން، ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމުގެ މަޝްވަރާތައް މީގެކުރިން ވެސް ހިންގާފައިވާއިރު، އޭރު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މިކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޝްވަރާއެއް ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންގޮސް ދިނުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް އިލްތިމާސް ކުރާކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައެވެ. 

ފައިނު ކައުންސިލުން މިފަދަ ބަޔާނެއް ނެރެފައި މިވަނީ، ރައީސްގެ ގަރާރަކުން އެއަރޕޯޓުތައް އަޅާ ރަށްތައް މީގެ ދެދުވަސްކުރިން ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.  

ފައިނުގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވެސް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އޭރު އެކަމުގެ ސާވޭތައް ވެސް ކޮށް ނިންމިއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ސަރުކާރު ނިމިގެންދިޔައިރު އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާއިރު އެ މަސައްކަތާއި ދެކޮޅަށް ސޭވްފައިނުގެ ނަމުގައިވަނީ ހަރަކާތެއް ހިންގާފައެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ ފައިނުގައި އަޅަން އޮތް އެއަރޕޯޓު ރ. ބެރިޔަންފަރުގައި އަޅަން ނިންމާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ