މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07

މީދޫ "ލާމަ" އިން ބަދިގެސާމާނު ރަށްރަށަށް ފޮނުވައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރ. މީދޫގެ މަޝްހޫރު ފިހާރައެއްކަމުގައިވާ "ލާމަ" އިން ބަދިގެއަށް ޚާއްޞަ ބައެއް ތަކެތި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަަށް ފޮނުވައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

"ލާމަ ރޯދަ ބާޒާރު" ގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބަދިގެއަށް ޚާއްޞަ އެކި ބާވަތްތައް ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބޭނެކަމަށް އެފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މީގެ ތެރޭގައި، ސިންސަންގ ރައިސް ކުކަރ، ފިލިޕްސް އެއަރ ފްރައިޔަރ، ފެންހޫނުކުރާ މެޝިން އަދި ފިލިޕްސް މިކްސަރ ގްރޭންޑަރ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. ބަދިގެ ސާމާނުގެ އިތުރުން ހާޑްވެއަރގެ ސާމާނުވެސް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް ލާމަ އިން ބުނެއެވެ.

އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުން މިތަކެތި ރަށަށް ފޮނުވައިދިނުން ވެގެންދާނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހައަކަށެވެ.  ރަމަޟާން މަހަކީ ދިވެހިން އެމަހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާ މަހެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ބަދިގޭގެ ސާމާނު އާކުރުމަކީ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ކަމެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އުޕްސް 6 months ago

މީދޫ ޓައިމްސް ކަމަށް މަހީކުރީ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ