މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އެތައްބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ރ. މީދޫގެ މި ފޮޓޯ

ރ. މީދޫއަކީ ހިތްގައިމު ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ރީތި ރަށެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މީދޫގެ މަގުތަކުގެ ރީތިކަމާއި ތަރުތީބުކަމުގެ ވާހަކައަކީ އެރަށަށް ދަތުރުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ. ތާރީޚީ ގޮތުންނާއި އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން މީދޫއަކީ ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. 

ނަމަވެސް މިފަހަރު ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ ރ. މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މި ހިތްގައިމު މަންޒަރުންނެވެ. 

މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އިންދާފައިވާ ގަހެއްގައި އަޅާފައިވާ މާތަކާއި ފަތްތައް ހިތްގައިމު ރީނދޫ ކުލައެއްގައި ހުރި މަންޒަރެވެ. ގަހުގައި ރީނދޫކަން ގަދަކޮށް ހުރުމުގެ އިތުރަށް ގަސްދޮށްވެސް ވަނީ ހިތްގައިމު ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީވެފައެވެ. 
މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތޮތެރެ, ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ
ގިނަބަޔަކު މިފޮޓޯތައް މީސްމީޑިޔާގައި ޝެއަރ ކުރަމުން، "އޯޓަމް ކަލަރސް އިން މީދޫ" މިހެން ލިޔެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. މިމަންޒަރު ޝެއަރ ކުރި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރީނދޫކަން ގަދަކޮަށްގެން އެކަން ކުރިއެއްކަމަކު، ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް މިމަންޒަރަކީ އޯޓަމްގެ ހިތްގައިމުކަން އިހުސާސްކުރެވޭ މަންޒަރެއްކަން އަމިއްލަ ލޮލުން ރ. މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މިމަންޒަރު ފެނުނު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނެވިދާނެއެވެ. ހަޤީގަތުގައިވެސް ބޭރުގެ ބައެއް ޤައުމުތަކަށް އަންނަ އޯޓަމް އަކީ ހިތްގައިމު ކުލަތަކުން މަގުތައް ފުރާލާ ހިތަށް ފިނިކަން ލިބޭ މޫސުމެކެވެ. 

މިފޮޓޯއިން ފާހަގަވާ އެހެންކަމެއްވެސް އެބައޮތެވެ. އެއީ، މިގަސް އިންދާ ބަލަހައްޓަމުންދާ ހީވާގި ޓީމުން ރ. މީދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރެ މަލާމެލިން ޒީނަތްތެރިކޮށް ބޭއްވުމަށް ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތެވެ. ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތި ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވަނީ، ތަފާތު މާމެލާމެލީގެ ގަސްތަކުންނެވެ. ހަމަލޮލުން މި މަންޒަރު ފެނިފައިވާތީ، މިއީ ބަޔަކު ނުހަނު ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ބަލަހައްޓާ ނަމޫނާ މަސައްކަތެއްކަން އިހުސާސް ކުރެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

3 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ތިމަންނަ 3 months ago

ހިތުން ފިލުވާލަން ދަތި ރަށެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ލަންޑަން 3 months ago

މީ ހަަމަ ނަމޫނާ ރަށެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހަންމަދު 3 months ago

މީދޫ ހަމަ ތަފާތު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ