މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ 5 ކަމެއް

ކާބޯތަކެއްޗަކީ ފަރުވާތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެއްޗެވެ. ދިރިއުޅޭ ގެއާއި ބަދިގެ ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދޭގޮތަށް ކާބޯތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބޭނުންކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ. 

ތިރީގައިއެވަނީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ 5 ކަމެކެވެ. 

1. ތިމާގެ އަތް، ބަދިގެ އަދި ގެންގުޅޭ ތަކެތި ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

2. ރޯ ކާބޯތަކެއްޗާއި ކައްކާފައިހުންނަ ކާބޯތަކެތި ވަކިކުރުން، ޚާއްޞަކޮށް ރޯ އެއްގަމު މަހާއި ކަނޑުމަސް އެހެން ކާބޯތަކެއްޗާއި ވަކިން ބެހެއްޓުން

3. ރަނގަޅަށް ރޯފިލަންދެން ކެއްކުން

4. ރައްކާތެރި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ކާބޯތަކެތި ބެހެއްޓުން

5. ރައްކާތެރިފެން އަދި ތާޒާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ