މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

މީދޫ ގާގަނޑު އެފް.ސީ އާއި ފައިނު، އެފް.ސީ މަޔޮނައިސް އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެފި

ރ. މީދޫ ގާގަނޑު އެފް.ސީ އަދި ފައިނު، އެފް.ސީ މަޔޮނައިސް މިއަދު ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗް ފައިނު އެފް.ސީ މަޔޮނައިސް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗްގައި ފުރަތަމަ ލީޑް ނެގީ ގާގަނޑު އެފް.ސީއިންނެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމުން 2 ގޯލް ޖަހާފައިވަނިކޮށް އެފް.ސީ މަޔޮނައިސްއިން ގޯލެއްޖަހާ ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރިއެވެ. ދެޓީމުންވެސް ދާދި އެއްވަރެއްގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗް އެފް.ސީ މަޔޮނައިސް ކާމިޔާބު ކުރީ 4 – 3 ން ނެވެ. 

މިމެޗްގައި ފައިނު ޓީމުން ގޯލްތައް ޖަހާފައިވަނީ ރިލްވާން ޝަރީފް (2 ގޯލް) ޙުސެއިން ޒާހިރު އަދި އިބްރާހީމް ޒާހިރު މިދެ ކުޅުންތެރިން ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގޯލެކެވެ. 

ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދިފަހުން އެކި ޓީމްތަކުން އަންނަނީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗްތައް ކައިރި ރަށްރަށުގެ ޓީމްތަކާއި ކުޅެމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
50%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ