މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: ވިޒިޓް ކިނޮޅަސް

ކިނޮޅަހުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 4 މީހަކު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

ރ. ކިނޮޅަހުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 4 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމުން ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވަނީ، 23 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހު އެރަށުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބިދޭސީމީހާއާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެގެން ހޯމްކަރަންޓީނުގައި ތިބި 4 ފަރާތުގެ ސާމްޕަލްވެސްވަނީ ކޮވިޑް19 އަށް ނެގެޓިވްވެފައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެފަރާތްތައް މިއަދު ވަނީ ހޯމްކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލެވިފައި ކަމަށެވެ. 

ކިނޮޅަހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ، އެރަށުގައި ކުރިޔަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތަށް ގޮސްހުރި ބިދޭސީއެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

67%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
33%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ