މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ފެރީ ފައިނު ނެރުމައްޗަށް އުރިއްޖެ

ރ. އަތޮޅު ދެކުނު ފެރީ ފައިނު ނެރުމައްޗަށް އުރިއްޖެއެވެ.

ފައިނު ނެރުމައްޗަށް ފެރީ އުރިފައިވަނީ، ފައިނަށް ކައިރި ކުރުމަށްފަހު ނިކުންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ފެރީވަނީ ފުންކޮށްފައެވެ. ފުންކޮށްފައިވަނީ، ފައިނު ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ވާޖަހައިގެނެވެ.
ފެރީ ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ - ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
މި ހާދިސާގައި ފެރީއަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ވީކަމަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ