މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
އެމްޓީސީސީ ފެރީއެއް - ފޮޓޯ އިންޓަނެޓް

ފައިނު ޒުވާނެއްގެ ހަދިޔާ - ރ. އަތޮޅު ފެރީ ދަތުރުކުރާގޮތް ވަގުތުން ބެލޭ ވައިބަރ ބޮޓެއް

ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ އަތޮޅު ފެރީގެ ދެކުނު ފެރީ ދަތުރުކުރާ ގޮތް ވަގުތުން އަންގައިދޭ ވައިބަރ ބޮޓެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

ރ. ފައިނު ޒުވާނެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޝިފާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ބޮޓުން، ފެރީ ދަތުރު ފެށުމުން އަންގައިދޭނެއެވެ.  އަދި ދަތުރު ކުރާ ރަށް ބުނެދެއެވެ. އަދި އެންމެ ކައިރިން ދެން ބަނދަރުކުރާ ރަށުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެރަށަށް ލަފަން ކައިރިވުމުން ފެރީ އެރަށަކަށް ގާތްކުރަން ހޭދަވާނެ ވަގުތުވެސް އޮޓޮމެޓިކުން އަންގައިދޭނެއެވެ. އަދި އެރަށަކުން ފެރީ ފުރުމުންވެސް އަންގައިދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބޭނުންވާ ރަށަކަށް ކައިރި ކުރާއިރު އެކަނި ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބޭގޮތަށްވެސް ހެދެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ރަށަކަށް ގާތްކުރާއިރު ނޮޓިފިކޭޝަން ލިބޭގޮތަށްވެސް ބަދަލު ކުރެވެއެވެ.  ބޮޓްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފޮލޯމީ ޓްރެކިންގ ސަރވިސްގެ ޕަބްލިކް ޑާޓާއެވެ.
ބޮޓްގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް
ބޮޓް ޑިވެލޮޕްކުރި ފަރާތުން ބުނިގޮތުގައި، މިއީ ފެރީގެ އޮންނަތަން ހޯދުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، ރަށްރަށަށް ކައިރި ކުރާނެ ގަޑިތައް ހޯދަން ދަތިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރި ބޮޓެކެވެ. އަދި މިވަގުތު ރ. އަތޮޅު ފެރީގެ ދެކުނު ފެރީ އެކަނި މި ބޮޓްގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް ކުރިމަގުގައި ތަފާތު ފީޗަރސްތަކާއިއެކު މި ބޮޓް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށް އެފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އެގޮތުން، ފެރީގެ ދަތުރު ފަށާއިރު ދުވަހުގެ މޫސުންވެސް އޮޓޮމެޓިކުން ބޮޓުން އަންގައިދޭގޮތަށް މި ފެށޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބޮޓް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ރ. އަތޮޅަކީ، އަތޮޅު ފެރީގެ ޚިދުމަތަށް ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. މިޚިދުމަތް މިހާރު ރ. އަތޮޅުގައި ދެމުންދަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިންނެވެ.

[ބޮޓްގައި ސަބްސްކުރައިބްކުރެއްވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލައްވާ]

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

69%
އުފާވި
8%
ދެރަވި
15%
ހިނިއައި
8%
ރުޅިއައި

8 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަނާ 2 weeks ago

ނަންބަރު ދީބަލަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޢަލީ 2 weeks ago

ސާބަހޭ! މިއީ ތަފާތު އަދި ފަސޭހަ ނިޒާމެއް.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ފައިނޭ 2 weeks ago

ފައިނު ކުދިން ތަފާތުވާނެ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މާލޭ ސޮރު 2 weeks ago

ވ ސަޅި ...އެމީހެއްގެ ނަމްބަރ ލިބިދާނެތަ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސުފުރާއްތަ 2 weeks ago

ބަލަ... އަލިފުށިން ފަށާނީ އަލިފުށިން ނިންމާނީ.. އަލިފުށިވެސް ހިމަނަން ޖެހޭނެ ދޯ...

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނަން 2 weeks ago

މާޝާ ﷲ! އަބުދުވެސް އެދެނީ ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވާށި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް!

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝާނީ 2 weeks ago

ބޮޓް ވަރަށް ފުރިހަމަ . ފައިނު ކުދިންނަކީ އަތޮޅުގެ ނިސްބަތުން މޮޅު ކުދިންތަކެއް. ބޮޓް ވަރަށް ސަޅި.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޢިރުފާން 2 weeks ago

މި ވައިބަރ ބޮޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން އަޅުގަމެންނަށް ފެރީ ޓްރެކް ކުރުމަށް ތިޔަ ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަން! މާތްﷲ ތިޔަ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާ، ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން!

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ