މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
އިނގުރައިދޫ ދަނޑުބިމެއް - ފޮޓޯ: ޒުހެއިރު

26 އަހަރަށްފަހު އިނގުރައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން – ފެންނަނީ ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކޮށް

ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ރ. އިނގުރައިދޫން ދޫކުރި ދަނޑުބިންތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ފަށައިފިއެވެ. ބިމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތި ވެފައިވާ ރަށެއްނަމަވެސް، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރި ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން 148 ދަނޑުބިމެއް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ވިދާޅުވީ، ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނަގާ 148 ދަނޑުބިމެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 1 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ފީއަކާއި ނުލާ ދޫކުރި ދަނޑުބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ބައެއް ދަނޑުތަކުގައި މުޑުވައް ކޮށްފިކަމަށާއި އަދި ބައެއް ދަނޑުތަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް ނާއިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ހަނދާންވާގޮތުން އިނގުރައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ނުކުރާތާ 26 އަހަރުވަރު ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ދަނޑުބިން ދޫކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ދަނޑުވެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު ޝައުޤުވެރިކަމެއް ފެންނަމުން ދާކަމަށެވެ. 
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޚުނަރުތަކާއި އުކުޅުތައް ދަނޑުވެރިންނަށް އަންގައިދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްލުމުން ޢަބްދުﷲ ޙަސަން ވިދާޅުވީ، ވަރަށް ފަހުން، މިނިސްޓްރީގެ ފަންނަނީ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ އެހީގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުރު ކޯހެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މި ކޯހުގައި 40 ވަރަކަށް ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އެބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން އަލަށް ފަށާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިނގުރައިދޫއަކީ ވަރަށް ކުރިން ދަނޑުވެރިކަންކުރި  ރަށެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިމުގެ ދަތިތަކަން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުވެރިކަން ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިފަހަރު ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ، ދަނޑުބިންތައް ކުދި ނަމަވެސް މާލެއިންނާއި އެހެނިހެން ރަށްރަށުން އާންމުކޮށް ގަންނަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ރަށުން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން ކަމަށާއި، އެހެން އެކަން ކުރެވިއްޖެނަމަ އެފައިސާއަކީ ރަށުން ބޭރަށް ނުގޮސް ރަށުގައި ރޯލް ކުރެވޭނެ ފައިސާކަމަށެވެ. 

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ ދަތި ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުން ގެންދަނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނޫހް 6 months ago

ކާމިޔާބީއަށް އެދެން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ