މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ގޫގުލް ސެޓިފައިޑް އެޑިޔުކޭޓަރސް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފި

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެކަޑަމިކް އަދި އެޑްމިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގޫގުލް ސަޓިފައިޑް އެޑިޔުކޭޓަރސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 ހާސިލް ކޮށްފިއެވެ. 

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަފާތު މޮޑެލްތައް ތަޢާރަފްވެ އޮންލައިން ކްލާސްތަކާއިއެކު ގޫގުލްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތަޢުލީމް އުނގަންނައި ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރަންޖެހިފައިވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުމަޒުގެ އެކަޑަމިކް އަދި އެޑްމިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މިސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފައިނު އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އާއިޝަތު ފަރުހަތު ވިދާޅުވީ، ގޫގުލް ސަޓިފައިޑް އެޑިއުކޭޓަރ ލެވެލް 1 ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ފަސޭހަ ތަކެއް ލިބި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ޕްރިންޓެޑް ވޯކްޝީޓުތަށް މަދުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެކި އެކި ކަންކަމަށް ޕްރިންޓު ކުރަމުން އައި މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަކުރެވިއްޖެ ކަމާއި ސްކޫލުގައި އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި ޕޯރމުތައް ގޫގުލް ފޯރަމަށް ބަދަލު ކުރެވިއްޖެކަމަށެވެ.

ފަރުހަތު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑްގެ މިހާލާތާ ގުޅިގެން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން މުވައްޒަފުންނަށް ފަހިކޮށް ދެއްވި ރަނުގެ ފުރުސަތެއްކަމަށާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއްބައިވަންތަކަން ފެނިގެންދިޔަކަމީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށެވެ. އެއް މުވައްޒަފަކު އަނެއް މުވައްޒަފަކަށް އެހީތެރިވެ ސެޓްފިކެޓަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އާ އެއްޗެހި ތަކެއް ދަސްކުރަން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ފެނި އުފާވެ ޝުކުރުވެރިވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޫގުލްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަޢުލީމް ދިނުމުގައި ގޫގުލް ސެޓިފައިޑް އެޑިޔުކޭޓަރސް ސެޓްފިކެޓް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކަކުން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ މި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ