މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެލްޖީއޭ

ރ. އަތޮޅުގެ 3 ކައުންސިލަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މެދުތެރޭ ކައުންސިލްތަކުން އެކައުންސިލަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، މިހިނގާ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 6 މަހުގެ ރިޕޯޓް ރ. އަތޮޅުގެ 3 ކައުންސިލަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން އާންމު ކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ރ. އަތޮޅުން މި ރިޕޯޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަނާޅަނީ، ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް، ދުވާފަރު ކައުންސިލް އަދި އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުންނެވެ. އަތޮޅުގައި ދެން އޮތް ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް މުއްދަތުގައި ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައި ވެއެވެ. ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންވެސް މުއްދަތުގައި މި ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. 

ޤާނޫނުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ފޮނުވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ މިފަދަ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުމަކީ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލްތައް ރޭންކް ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާ ކަމެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 9 months ago

އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްވެސް ހިންގާލައެއްނު

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ