މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށަކަށް ފައިނު!

ރ. އަތޮޅުގައި އޮތް މީހުން ދިރިއުޅޭ އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށަކީ ރ. ފައިނުކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ އެޓްލަސް 2020 ގައި ބުނެފިއެވެ. 

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން އާންމު ކޮށްފައިވާ މި މަޢުލޫމާތުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރ. އަތޮޅުގައި ބިމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ރަށަކީ ރ. ފައިނު ކަމަށާއި ފައިނުގެ ބޮޑު މިނުގައި 59 ހެކްޓަރު ހުންނަ ކަމަށެވެ. މި ޢަދަދުތަކަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެއްކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. ފައިނުގެ ބިމުގެ ބޮޑުމިންކަމަށް ފައިނު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމަނާފައިވަނީ 66.6 ހެކްޓަރެވެ. މިބަދަލަކީ ފައިނުގައި ބަނދަރުހެދުމުންނާއި ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ބޮޑު ސަރަޙައްދެއް ވެލި އަޅާ ހިއްކާފައިވާތީ އައިސްފައިވާ ބަދަލެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަތޮޅުގައި ދެން އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހުޅުދުއްފާރާއި ކިނޮޅަހެވެ. ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްވެސް 100 ހެކްޓަރަށްވުރެ ކުޑަ ކަމަށްވެސް އެމަޢުލޫމާތުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުޑަ ރަށަކީ ރ. މަޑުއްވަރީއެވެ. މަޑުއްވަރީގެ ބޮޑު މިނަކީ 21 ހެކްޓަރެވެ. 

އާބާދީއަށް ބަލާއިރު، ރ. އަތޮޅުގައި 20297 މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 3.6 އިންސައްތަ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. 

ބިން ބޮޑު ނަމަވެސް ފައިނަކީ އާބާދީ ވަރަށް މަދު ރަށެކެވެ. އެހެންކަމުން، ފައިނުގެ ހުސްބިމުގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުންވަނީ ފަށަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެމަޝްރޫޢު މިހާރުވަނީ ކުރިޔަށް ނުގެންދާގޮތަށް ނިންމާފައިކަމަށް އަދުގެ ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

3 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބާކުލި 6 months ago

ގިޔާ މަތާ ޖެހެންދެން ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަން ސޭއްވު ކޮއްފައި އޮއްނާނީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މޫސާ ޒާހިރު 6 months ago

އެހެންވެ ދޯ ގެވަޅު ނުލިބިގެން މިއުޅެނީ. ބިން ބޮޑުކަމުން ރައްޔިތުމީހާއަށް މިވަނީ ގެއްލުން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސޭވްފައިނު 6 months ago

ގެވަޅު ނުދެވިގެން މިއުޅެނީ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ވެދާނެތީ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ