މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ - ޙުސެން ވަހީދު

ފޭސް ވެޓެރަންސް ކަޕް: ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ އުސްއަލިތައް

ރ. ފައިނު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި ފޭސް ވެޓެރަންސް ކަޕްގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ފައިނަށް ނިސްބަތްވާ، އުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެށި މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ވަނީ 4 މެޗް ކުޅެފައެވެ.
ގެލެކްސީ އާއި ގާލެންޑޯ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން
މެޗް 1: ގެލެކްސީ - ގާލެންޑޯ

މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލުކުރީ، ގެލެކްސީ އާއި ގާލެންޑޯއެވެ. މިމެޗް 6 ލަނޑު 2 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ، ގެލެކްސީއެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ގެލެކްސީގެ މޫސާ ސަމަދެވެ. 
ޑިވީޑީ ފޯސް އަދި ބީޗް ފޯސް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން
މެޗް 2: ޑީވީޑީ ފޯސް - ބީޗްފޯސް

މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ، ޑީވީޑީ އާއި ބީޗް ފޯސްއެވެ. މި މެޗް 12 ލަނޑު 5 ލަނޑުން ކާމިޔަަބުކުރީ، ޑީވީޑީ ފޯސްއެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ޑީވީޑީ ފޯސްގެ އިސްމާޢީލް ރަޝީދެވެ.
ގާލެންޑޯ އާއި ބީޗް ފޯސް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން
މެޗް 3: ގާލެންޑޯ - ބީޗް ފޯސް

މި މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ފަހު ދެ މެޗް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ރޭގަނޑެވެ. މިރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ގާލެންޑޯ ކާމިޔާބު ކުރީ 6 ލަނޑު 5 އިންނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ގާލެންޑޯގެ އިބްރާހީމް ސިޔާމެވެ.
ޑީވީޑީ ފޯސް އަދި ގެލެކްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން
މެޗް 4: ޑީވީޑީ ފޯސް - ގެލެކްސީ

މިރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފަހު މެޗްގައި ޑީވީޑީ ފޯސް އާއި ގެލެކްސީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް ގެލެކްސީ ކާމިޔާބު ކުރީ، 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ، ގެލެކްސީގެ އިބްރާހީމް ރަޝީދެވެ. 
ފައިނުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޚުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ އެތައް ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ފޯރިއާއި އެކުއެވެ. 

މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް މާދަމާވެސް ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މާދަމާ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ