މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް

ކޮސްމެޓިކްސްއަށް ހާއްސަ "އެޑްކެއަރ" ރ. މީދޫގައި ހުޅުވައިފި

ގިނަ ވައްތަރުތަކުގެ ކޮސްމެޓިކްސް ސާމާނާއެކު އެޑްކެއަރގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ ފިހާރައެއް ރ. މީދޫގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

ފިހާރަ ހުޅުވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މި ފިހާރަ ހުޅުއްވާދެއްވީ ރ. ކިނޮޅަހު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ވަސީމެވެ. އެ ފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ގުޅުވައިގެން މިރޭ 11 ޖެހުމާއި ހަމައަށް، އެ ފިހާރައިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން 5 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެޑްކެއަރ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.
ފިހާރައިގެ އެތެރެ - ފޮޓޯ: މީދޫ ޓައިމްސް
އެޑްކެއަރ ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނަ ބައެއް ވައްތަރުތަކަށް ބަލާލާއިރު ލޯޝަން، ޝޭމްޕޫ، ސެންޓް، ބޮޑީ ސްްޕްރޭ، ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީ އަދި ކުޑަކުންދިން ރީތިވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުގެ އިތުރުން މޭކްއަޕް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުވެސް މި ފިހާރައިން ލިބެން ހުންނަކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އެޑްކެއަރ ފިހާރައިގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް އެއްތާކުން ފަސޭހަކަމާއެކު ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުންކަމަށް އެ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔުމްނާ 4 months ago

މިއީ ވަރަށް ހަބޭސް ފިހާރައެއް، ކޮސްމެޓިކުގެ ހުރިހާ ތަކެތި އެއްތަނަކުން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙުސައިން 4 months ago

ވަރަށް ހަބޭސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ