މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ފައިނު ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރާ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ސްޓޯރެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފައިނުގައި ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ ބޭނުމަށް ވަގުތީ ސްޓޯރެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ވަގުތީ ސްޓޯރެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ، 7 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ 11:00 ގައި ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. އަގު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 12 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ 11:00 ގައި ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. 

ފައިނުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީއާއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ