މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދު

މުބާރާތުގެ އެންމެ ރީތި ގޯލްގެ އެވޯރޑާއިއެކު ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ޒާއިދުގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި

ރ. ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދުން ފާއިތުވި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑް ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ޒާއިދު ހޯދައިފިއެވެ.

ޑައުންސިންޑްރޯމް ކުއްޖެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ޒާއިދު މި މުބާރާތުގައި ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ބާނޭ އެފްސީގެ ގޯލް ކީޕަރުގެ ގޮތުގައެވެ. މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ޒާއިދު ވަނީ މުބާރާތުގެ  މެޗެއްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗްގެ މަޤާމްވެސް ހޯދާފައެވެ. ބާނޭ އެފްސީ އާއި އެފްސީ ހެންޑެލި ބައްދަލުކުރި މި މެޗް ބާނޭ އެފްސީން 14 ލަނޑު 5 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރިއިރު ޒާއިދު ވަނީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ގޯލެއް ޖަހައިދީފައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްވެސް ޒާއިދު ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. 
މޭން އޮފްދަ މެޗްގެ ޓްރޮފީއާއި ޒާއިދު ހަވާލުވަނީ - ފޮޓޯ: ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދު
"ޒާއިދަކީ، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުއްޖެއްނަމަވެސް ވަރަށްވެސް ތަފާތު ކުއްޖެއް. ޒާއިދުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަކީ، ނަމާދަށް ވަރަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާނެ އަދި ދީނީ ކަންކަމަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރާނެ. މީގެ އިތުރުން، މީހުން ބުނާ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ މީހުންނަށް ވަރަށް އެހީތެރިވާނެ. ކައުންސިލުން މިފަދަ ކުދިން މުޖުތަމަޢުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެން. ކައުންސިލުން 10 ވަރަކަށް ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވިއިރުވެސް އެއިން ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައިވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ޒާއިދަށް ދެން. އެހެންކަމުން މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ބާކީނުވާކަން އޭނާއަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭނެ. ދެން، ޒާއިދަކީ އެ ޓީމްގެ ޑަބަލް ކީޕަރ، އޭގެ ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް އެޓީމް ބަލިވިނަމަވެސް، 3 ވަނަ މެޗްގައި ޒާއިދު ކީޕަރަކަށް އެރުވީ، އެމެޗުގައި އޭނަ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ޓީމް މޮޅުކޮށްދިން" – ރ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ޙުސައިން
މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ޒާއިދު - ފޮޓޯ: ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދު
ޒާއިދަކީ އަބަދުވެސް މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ހިތްހެޔޮ ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. ޒާއިދުގެ ކާމިޔާބީން އަޅުގަނޑުމެނަށް އަންގައިދެނީ ޑައުންސީންޑްރޯމް ހުރުމަކީ ފަހަތަށް ޖެހެންވީ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ކޮންމެ މީހަކީވެސް ކާމިޔާބާއި ހަމައަށް ވާޞިލް ވެވިދާނެ މީހެއްކަމެވެ. ޒާއިދުގެ މި ކާމިޔާބީގެ ސަބަބުން އެފަދަ އެތައް ކުދިންނަކަށް ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެކަން ޔަޤީނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނިއާ 1 week ago

މާޝާ ﷲ. ޒާއިދުއަށް ކާމިޔާބީ އަށް އެދެން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ