މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އަޙުމަދު އިނާޙް

ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވާއިދެއް ފައިނު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަނީ

ފައިނުން ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފައިނު ކައުންސިލުން ފަށައިފިއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުންވަނީ މި ޤަވާއިދަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ޤަވާއިދަކީ، އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ފައިނުގައި މިހާރު ޤާއިމް ކުރަމުންދާ އިރިގޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަނޑުތަކާއި، އެނޫންވެސް ދިގު މުއްދަތަށް ދަނޑު ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ޤަވާއިދެކެވެ.

ފައިނުގައި މިހާރު ކުރަމުން ގެންދަނީ މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ.

މި ޤަވާއިދަށް ޙިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް މި ލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ