މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގެ ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް ނަން ނަގައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ރ. އަތޮޅުގެ 4 ރަށެއްގެ ކެނޑިޑޭޓުންތަކެއް ނަން ނަގައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން، ނަން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ،

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެއަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި - ޚާތިމާ ޔޫސުފް، މުނާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު – އެމް.ޑީ.ޕީ
ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ - އާމިނަތު ވަޙީދާ، އައިލެންޑްހައުސް، ރ. ރަސްގެތީމު – އަމިއްލަ
ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ - ޚަދީޖާ ޙުސައިން، ތްރީރޯސް، ރ. އިނގުރައިދޫ – އަމިއްލަ
ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ - ޒަހުރާ ޢަބްދުﷲ، ހަޒާރުމާގެ، ރ. އިންނަމާދޫ – އެމް.ޑީ.ޕީ

މީގެ އިތުރުންވެސް، މީގެ ކުރިންވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ނަން އަނބުރާ ނަގާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

40%
އުފާވި
20%
ދެރަވި
20%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ