މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ރ. އަތޮޅުގެ އިތުރު 3 ރަށަކުން ކެންޑިޑޭޓުން ނަން އަނބުރާ ނަގައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ރ. އަތޮޅުގެ އިތުރު 3 ރަށެއްގެ ކެނޑިޑޭޓުންތަކެއް ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން، ނަން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ،

ރ. ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު - ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ލޫޠް އަޙްމަދު ޙަސަން، ނަފާ / ރ. ރަސްގެތީމު
ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު - ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު މަޤްބޫލު، ޖާރަލްގެ / ރ. މާކުރަތު
ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ - ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ލަޠީފާ، އާވާޒް، ރ. އިންނަމާދޫ

މީގެ އިތުރުންވެސް، މީގެ ކުރިންވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކެނޑިޑޭޓުން ވަނީ ނަން އަނބުރާ ނަގާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ