މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ސަން

މަޑުއްވަރީ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާތީ އެފަރާތާއިއެކު އެ ކައުންސިލުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 2021 ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މިހާރު ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ބިޑް ހުށަހަޅާފޯމް ފުރިހަމަކޮށް 2021 ފެބުރުވަރީ 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް އެދިފައިވެއެވެ. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ، ބިޑް ހުށަހަޅާ ދުވަހު، ބިޑް ހުށަހަޅާ ގަޑީގައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ