މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ "ފަސްވަނަ ރުކުން" ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި 'ފަސްވަނަ ރުކުން' ގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ އާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެނެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ފަސްވަނަ ރުކުން" ޕްރޮގްރާމްއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހިންގާ ޤައުމީ ކެމްޕެއިންއެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޙައްޖާއި އުމްރާގެ މާތްކަމާއި ޙައްޖު ފަރުޟުކުރެއްވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ޙައްޖާއި އުމްރާ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރާނެ ގޮތާއި ޙައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެވިގެންދާނެ ކަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ