މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙުލޫފާއި، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ، ދުވާފަރު ޒުވާނުންނާއި  ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ތަރުތީބު ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  

މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ބައްދަލުވުމަކީ، ޒުވާނުން ހިތް އެދޭ އަމާޒަށް ވާޞިލް ވެވޭނެކަން ކަށަވަރުވި، އުއްމީދީ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ