މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

ކަރަންޓީން ނުވެ ވޯޓްލާން ދެވޭގޮތަށް ހަދައިފި

ކަރަންޓީން ނުވެ ވޯޓްލާން ދެވޭގޮތަށް ހަދައިފިއެވެ.

ރިސޯޓްތަކުންނާއި ސަފާރީތަކުންނާއި ގެސްޓުހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށުންނާއި ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެ ސްފައިވާ ރަށްރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން 2021 އެޕްރީލް 11 ވަނަ ދުވަހު ގެ  ނިޔަލަށް، ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ވޯޓުލުމަށް ޓަކައި، އެ މީހަކު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ރަށަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ކަރަންޓީނާ ނުލައި ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އެއީ:

1- ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ނުދިއުން. މީގެ ތެރޭގައި ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓު ފަދަ ތަންތަން އެންގުމުގައި ވަކިން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ.

2- ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު އެހެން މީހުންނާ ވަކިން ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހޭ.

3- މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވޭނެ.

4- ވޯޓުލުމަށް ފަހު، ގިނަވެގެން 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އެ މީހަކު އައި ރަށަކަށް އެނބުރި ދާންޖެހޭ.

5- ވޯޓުލާން ދަތުރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން، ދަތުރުކުރާ ތާރީޚާއި އެ ރަށެއްގައި މަޑުކުރާނެ ތަނަކާއި މުއްދަތު ރަށުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އެންގުން.

6- ރަށުގައި ކަރަންޓީނު ވެފައި ނުވަތަ އެކަހެރި ވެފައިވާ މީހުން، ވޯޓުލާން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ނުވަތަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގައި ވޯޓުލުން.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
100%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ