މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ޚިދުމަތުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައި!

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން އިއްޔެ ވަނީ މަޤާމްގެ ހުވާ ކުރައްވާފައެވެ. 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމްގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި ހަމައަށްވެސް ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ ކޮނޑުއަޅުއްވައިގެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ ޚިދުމަތަކީ އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރި ކަމާއިއެކު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެ ޚިދުމަތްތަތެކެވެ.

ރަށަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދެއްވި

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުވެސް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރ ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫންގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ރަށަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވިއިރު، ރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ރަށު ބަންދުގައެވެ. ސަރުކާރާއިއެކު އެކި މަޝްވަރާތައްކޮށް ހުއްޓިފައިވާ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށޭތޯ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢު ފަށާ ރަށުގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ބަނދަރު ބޮޑު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ގިރާ ސަރަޙައްދަށް ވެލިއަޅާ ބޮޑުހިލަ ޖަހާ ހިމާޔަތް ކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ފާއިތުވި ކައުންސިލްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ޙާސިލް ކުރެވުނު ކަންކަމެވެ. 

ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ބޭސްފިހާރައެއް ޤާއިމް ކުރުމަށާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ބޮޑު ކުރުމާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެދުނުކެނޑި ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް ހަދާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ރަށުގެ ބިމުގެ ކަންކަން ހިންގަން ފެއްޓެވުން މިއީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަންކަމެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ދީނާއި، ތަޢުލީމަށާއި، ޒުވާނުންނާއި އިޖުތިމާޢީ އެކި ރޮނގުތަކުން ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެވިއެވެ. 

ރައްޔިތުންނާއި ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވެވި

ފާއިތުވި ކައުންސިލް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަރަށް ގިނައިން ބާއްވަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދެވުމުގައި ނަމޫނާ ދެއްކެވި ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބައެއް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޙާޟިރީން ފަޅުކަން ފެނުނު ނަމަވެސް ފޫހިކަމެއް ނެތި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވެވިއެވެ.

ރަށުގެ އެކި ކަންކަމުގައި އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭންތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްގެންވެސް އަދި އޮންލައިންކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިގެންވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ފުޅާ ދާއިރާގައެއްގައި ހޯއްދެވިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
 
އާންމު މަސްލަޙަތަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވި

ނިމިދިޔަ ކައުންސިލް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ، ރަށުގެ ކަންކަން ނިންމެވުމުގަޔާއި، ކުރިމަގަށް ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި އަދި މުޖުތަމަޢުގައި އާންމުކޮށް ހިނގާ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އިސް ކުރެއްވި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ކައުންސިލްގައި އޮވެމެވެސް ކަންކަން ނިންމެވުމުގައި ސިޔާސީ ފިކުރު އެއްކިބާ ކުރައްވާ މަޝްވަރާގެ އުޞޫލުން ކަންކަން ނިންމެވުމަށް އިސްކަން ދެއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ 2 ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ޚިދުމަތުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރަށަށް މިވަނީ ނުހަނު ގިނަ ކުރިއެރުންތައް ގެނެސްދެއްވާފައެވެ. ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ރަށުގައި ހިންގެވުމުގެ ރެކޯޑަކާއި އެކުއެވެ.  ކައުންސިލްގައި ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތަށް ފައިނު އޮންލައިން ޓީމްގެ ނަމުގައި، ޢަބްދުއް ރަޝީދު ހާރޫން، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އަދި އިބްރާހީމް ޢުމަރުމަނިކަށް އިޙްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަމެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ