މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ރަސްމާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ނެތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރަސްމާދޫގައި ކަރަންޓީންގައި ނެތް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާސިފް ފައިނު އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ހޯދުނު މަޢުލޫމާތުން އެނގިފައިވާގޮތުން، އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ މީހާ ރަސްމާދޫން މިމަހު 2 ގައި އެހެން ރަށަކަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އަދި އޭގެ ފަހުން އެމިހާ އެރަށަށް ދިޔައީ އުނގޫފާރުން ނަގާފައި އޮތް ދަތުރު ހުއްދައެއްގެ ދަށުން މިމަހު 17 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި އެމީހާ މާލެއާއި ކުޅުދުއްފުށި ފަދަ މޮނިޓަރިންގައި އޮތް ބައެއް ރަށްރަށަށްވެސް ދަތުރު ކޮށްފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާކަމަށެވެ. 

ރަސްމާދޫން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ރ. ވަންދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެކެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާސިފް ވިދާޅުވީ، މިއީ، އެޗްޕީއޭގެ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ މަންފާއަށް އުޞޫލުތައް މުގުރާލުމުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ.  އަދި އުޞޫލުތަކަށް ތަބާނުވާ ކުންފުނިތަކުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިގެން ދާ ކަމަށެވެ. ޢާރިފް ވަނީ، ބިދޭސީން ގެންގުޅޭ ކުންފުނިތަކުން އެޗްޕީއޭގެ ގަވާޢިދުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. 

ރަސްމާދޫގެ ކޭސްއާއި ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިޔަށް ދަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

11%
އުފާވި
44%
ދެރަވި
11%
ހިނިއައި
33%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކިޔާ މީހާ 3 weeks ago

މީތި ރަނގަޅު. އެހެން ހަބަރުތަށް ކުރީ. ތަފުޝީލް ކޮށް ލިއުނީމަ ކިޔާހިތް ވާނީ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ