މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. މައުސޫމް މިއަދުވަނީ ފައިނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ފައިނު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ރަށުގައި ތިބި ޓޫރިޒަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު