މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15

ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން, ބިލެތް އެޅުން - ރ. ފައިނު

ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް ފައިނުގައި އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެ އުޅެއެވެ. އެގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ބިލެއް އެޅުމަށް ގޭގެ ދޮށަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. މިއީ, ޢީދު ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ދަޢުވަތު އެރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު