މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33

ރ. މީދޫ ލިންކޭޖް ބްރަދާސްއާއި ކާނިވަރސް ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ އުސްއަލިތައް

9 ޑިސެންބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ފައިނު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރ. މީދޫ ލިންކޭޖް ބްރަދާސްއާއި ފައިނު ކާނިވަރސް ބައްދަލުކުރި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗްގެ ތެރެއިން. މި މެޗް ލިންކޭޖް ބްރަދާސްއިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 8 ލަނޑު 1 ލަނޑުން - ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު / އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު