މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު ގަޑި

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަވީރު ގަޑިއަކީ ގިނަ ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް އަތިރިމައްޗަށް ނިކުމެ ތިބޭ ވަގުތެކެވެ. އަދި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ވަގުތު ކުޑަތަން ވަމުންދާއިރު ފެންނަމުން ދަނީ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭ ތަނެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢިލް ޝަފީޢު