މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން މަޤާމްގެ ހުވާކުރުން

ފައިނު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން މަޤާމްގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން އިޤްރާރުވުމަށް 17 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން. ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ބަލާ މި ދަރުބާރުކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާންމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން -ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަލަށް އިންތިބުވި އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން -ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަަލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންނާއި 3 ވަނަ ދައުރު ކައުންސިލްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަަލަށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންނާއި 3 ވަނަ ދައުރު ކައުންސިލްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ކައުންސިލަރުން މަޤާމްގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފާއިތުވި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އަަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ފަނޑިޔާރާއިއެކު - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު