މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ތަރައްޤީ ކުރި ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީ

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީގައި ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ތަރައްޤީ ކުރި ކޮމިއުނިޓީ ލައިބްރަރީ - ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިފަދަ ލައިބްރަރީއެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ފޮތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާ ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި މުހިންމު ވަސީލަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް އެޖަމްޢިއްޔާއިން އެދިފައިވެއެވެ. 
ފޮޓޯ: ފޭސް
ފޮޓޯ: ފޭސް
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފޮޓޯ: ފޭސް
ފޮޓޯ: ފޭސް
ފޮޓޯ: ފޭސް