މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2021: ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ އުސްއަލިތައް

ފައިނުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފަސްވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކައުންސިލާއި ސްކޫލެވެ. މިމެޗް 5 - 2 ން ކާމިޔާބުކުރީ ސްކޫލް ޓީމެވެ. ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ފެނަކަ އަދި ޞީއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޓީމެވެ. މި މެޗް 6 - 3 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޓީމެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯތައް: އިބްރާހީމް ވަސީމް / މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު