މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

2008 ވަނަ އަހަރުގެ ފޮޓޯތަކުން ރ. ފައިނު

ފައިނަކީ ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދު ވެސް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އޭރު ރަށުތެރެ އޮތްގޮތާއި މިހާރު އެތަންތަން އޮތްގޮތް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ. މިއީ، 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރ. ފައިނުން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ. ފޮޓޯތައް: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ- ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް
ފޮޓޯ: އިޔާޒް އިސްމާޢީލް