މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ފައިނު މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ވަދެއްޖެ

މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފައިނު މީހެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއްވަދެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގުމުން އެމީހާ ފައިނަށް ގެނެސް ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދޭން ފެށިއެވެ. އަދި އިތުރު ފަރުވާއަށް މިހާރުވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ ފަޒީލް ފައިނު އޮންލައިންއަަށް ވިދާޅުވީ، ބަލި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ބަލިމީހާ މާލެ ފޮނުވާލުމަށް އާސަންދަ ހަމަޖެއްސުމަށް ޑޮކްޓަރުން މިހާރު އެދިފައިވާކަމަށް ފަޒީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ ތިމަރަލަ ލާފައިވާ ބުޅިއެއް އައިސް އޭނާގެ ލޮލުގައި ޖެހިގެނެވެ. އަދި ބުޅި ޖެހުންލެއް ބާރުކަމުން ލޮލުގެ ބައެއް އިރައިގެން ގޮސް ލޭއައިސްފައިވާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އަދާހަމަ - ބަލިމީހާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މިހާރުވަނީ އުނގޫފާރުން ފުރުވާލެވިފައިކަމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޖަބުލާނީ 1 month ago

ނަން ބުނީމާ އިނގޭނެބާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މީނަ 1 month ago

ނަން ހާމަކޮށްލަން ރަނގަޅު ދޯ. ފައިނު މީހުނަންވެސް ފައިނު މީހުންގެ ނަން ނޭގެނީ ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ