މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ކިނޮޅަހު ސްކޫލްގައި އިމާރާތްކުރި ދެބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ރ. ކިނޮޅަހުގައި އިމާރާތް ކުރި 2 ބުރީގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އޮންލައިންކޮށް މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު ޢަލީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި ކްލާސްރޫމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 7 ކްލާސްރޫމް 3 ސްޓޯރޭޖް ރޫމް އަދި ފާޙާނާ ބްލޮކެއް އިމާރާތް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ކިނޮޅަހު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ވަސީމް "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން އެ ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލު ކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން ދިމާވި ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން މިހާރު ޙައްލު ވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަސީމް ވިދާޅުވީ، މި އިމާރާތުގެ ސަބަބުން، ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށާއި، މި ބަދަލާއިއެކު، ސްކޫލްގެ ކޯ ކަރިކުލަރ އެކްޓިވިޓީސްތައް މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތުތަކަށް ތާވަލު ކުރެވުމުން، ހަފްތާ ބަންދަކީ، މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަދި ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އާއިލާއާއިއެކު ހޭދަކޮށްލާ ދުވަސްތަކަކަށް ހެދޭނެ ކަމަށެވެ. 

ވަސީމް ވިދާޅުވީ، އެ ސްކޫލަށް ލިބިގެންދިޔަ މި އެހީ، ސްކޫލްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުން އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުންވެސް އުފާވެރިކަމާއިއެކު ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވިއެވެ. 

ކިނޮޅަހު ސްކޫލަކީ ގްރޭޑް 10 އާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމު ދެމުން ގެންދާ ސްކޫލެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ާިސަހާ 3 weeks ago

muvazafun މުވައްޒަފުން ފަރުވާ ކުދަކަމުން ތަން ނުހިންގިގެން ކަނޑާލި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަސަންޓޭ 3 weeks ago

ފައިނު ސްކޫލު އިމަރާތް އުޅޭ ހިސާބެއް އެނގޭ މީހަކު އެބަހުބާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ